TN07 007 ระบบควบคุมแบบสมองกลฝังตัว (Embedded Control System)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 52/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านความแม่นยำและระบบอัจฉริยะ (Precision and Intelligent system Skills)<<

วิทยากร อาจารย์ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /new/technopolis/view/TnTraining/showDetail.php on line 147
    TN07 007 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นาย ตรีรัฐ สัจจา
 2. นาย ภูธเนศ เพ็งพันธ์
 3. นาย ธีรพันธ์ พิศเพ็ง
 4. นาย วัจน์กร อิ่นเมืองแก้ว
 5. นาย กชนัฐพัฒน์ อุทัยอนุรักษ์
 6. นาย วุฒิพงศ์ วิมลพัชร
 7. นาย ธวัชชัย ช้อนทอง
 8. นาย สุรเกียรติ การสอาด
 9. นาย สิริพงศ์ สังโส
 10. นาย พิสิษฐ์ สมัตถะ
    TN07 007 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย สมโภช วันสา
 2. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 3. นางสาว มนัญชยา ถาวรสวัสดิ์
 4. นาย เกรียงไกร รายณะสุข
 5. นางสาว ณัทภัค หัดชุมพล
 6. นาย ธัญภพ ศิริมาศเกษม
 7. นางสาว ฉัตรแก้ว หลวงกลาง
 8. นาย ธัญนุกรณ์ ไชยเมือง
 9. นางสาว อัญมณี สวัสดิมงคล
 10. นางสาว พรรณพษา คำมูล
 11. นาย สุรีเมธ จันทร์ขุนทด
 12. นาย เกียรติภูมิ กล่ำสกุล
 13. นาย ยศกร ตันเฮง
 14. ว่าที่ ร.ต. เชวง สภาพพร
 15. นาย ภัทรพงษ์ สู่หนองบัว
 16. นาย เนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา
 17. นางสาว ขวัญจิรา พันธุเกตุ
 18. นาย กิตติกานต์ จิตต์รุ่งเรืองสุข
    TN07 007 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย สิรวิชญ์ ตรีรัตนธำรง
 2. นาย เรืองฤทธิ์ เดือนทองสุข
 3. นางสาว อรพรรณ เจียมรัมย์
 4. นาย สมยศ กิตติมั่นคง
 5. นาย กัมพล วาทินชัย
 6. นาย สมพงษ์ ศรีทอง​
 7. นาย จาตุรงค์ เกษธนัง
 8. นาย วสุพล ขัติสอน
 9. นาย นภธร แสงอนุรักษ์
 10. นาย ธัชพล จันทกุล
 11. นางสาว นาแดช โมนิก ชิปโปซ์
 12. นางสาว ศรสวรรค์ ไชยสุข
 13. นาย วรนนท์ โคตรนาวัง


สถานที่

SUT X-Lane