TN09 016 Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity and Work Improvement)

 • 1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 23/200

#(หลักสูตรยอดนิยม ปี64)

>>ทักษะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต (Productivity and Cost Reduction Skills)<<

#วิทยากร อาจารย์ ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

 

#เปิดอบรม 3 รอบเท่านั้น!!

 

กรุณาเตรียมไฟล์++บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>>เมื่อสมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ<<

**หากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี

โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810

Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

17 มิ.ย. 2565 - 29 ส.ค. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

    TN09 016 (1) เรียนรอบเดือน กรกฎาคม

 1. นางสาว ณัฏฐิกา สุขสิงห์
 2. นางสาว ชลิตา ค่ากระโทก
 3. นางสาว วริศรา ปราบจะบก
 4. นาย กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
 5. นาย กฤษดา โสภณ
 6. นางสาว สุนันทา สมบุญ
    TN09 016 (2) เรียนรอบเดือน สิงหาคม
 1. นาย วงศกร ฤาวงษ์
 2. นางสาว แก้วกานดา ชฎาทอง
 3. นาย ภูริวัฒน์ แสงระวี
 4. นางสาว อุมาพร มาโยธา
 5. นางสาว น้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ
 6. นาย พิพิธสรา แตงเรือง
 7. นาย กฤติพงศ์ พฤกษาศรี
 8. นาย รัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ
 9. นางสาว เมตตา สันกลาง
 10. นาย สัจจาพร ราชเสนา
    TN09 016 (3) เรียนรอบเดือน กันยายน
 1. นาย ชูเกียรติ ปันตา
 2. นางสาว แว่นแก้ว ชัยอาราม
 3. นาย ณัฐนันท์ คันโธ
 4. นาย ณัฐดนัย ขามรัตน์
 5. นางสาว ปณิตา รัฐธนาภพ


สถานที่

SUT X-Lane