หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • 24 ก.ค. 2565
 • Online
 • 13/50

หมายเหตุ :

- โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง

- หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า

- ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

เปิดรับสมัครอบรม

หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร "สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์)"

>>วันที่จัดอบรม : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

>>สถานที่จัดอบรม : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

>>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565

>>ค่าสมัครอบรม : 450 บาท

>>รับจำนวน : 50 คน/รุ่น

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

  

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ


จากนั้น Upload เอกสารดังต่อไปนี้ในระบบที่ท่านสมัคร
  - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน/สลิปการโอนเงิน
  - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

***โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์

http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;  >>คลิกที่นี่<<

 

**หมายเหตุ :
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

- ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

24 ก.ค. 2565


วันที่รับสมัคร

23 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

23 มิ.ย. 2565 - 20 ก.ค. 2565ราคา

 • ผู้ประกอบกิจการ (450 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นาย วิษณุวัชร์ เทพประสิทธิผล
 2. นาย วิโรจน์ ทองไทย
 3. นาย เอกชัย บุตรกระจ่าง
 4. นาง สุมิตรา แพงคำ
 5. นางสาว พรกนก รุจิโรจน์พิพัฒนา
 6. นาย สมบูรณ์ สุขชัย
 7. นางสาว ลัดดาวัลย์ กุลนา
 8. นางสาว ดวงสุดา มากมน
 9. นางสาว ภัทรมน สิมมา
 10. นาย ศุภสิทธิ์ ธำรงมงคลสกุล
 11. นางสาว โฉมสุริยงค์ กงชัยภูมิ
 12. น.ส. นิภา สุพินพง


สถานที่

Online