หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 24 กรกฎาคม 2565

 • 24 ก.ค. 2565
 • Online
 • 65/100

หมายเหตุ :

- โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ และข้อมูลการจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง

- หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า

- ก่อนการอบรม 2 วัน หน่วยอบรมจะแจ้ง ID ZOOM และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

เปิดรับสมัครอบรม

"หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์)"

 

>>วันที่จัดอบรม : วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 - 12.30 น. 

>>สถานที่จัดอบรม : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

>>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2565

>>ค่าสมัครอบรม : 250 บาท

>>รับจำนวน : 100 คน/รุ่น

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

 

จากนั้น Upload เอกสารดังต่อไปนี้ในระบบที่ท่านสมัคร
 - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน หรือ สลิปการโอนเงิน
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

***โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์ 

http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;  >>คลิกที่นี่<<

 

**หมายเหตุ :
สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

24 ก.ค. 2565


วันที่รับสมัคร

23 มิ.ย. 2565 - 21 ก.ค. 2565


วันที่ชำระเงิน

23 มิ.ย. 2565 - 21 ก.ค. 2565ราคา

 • ผู้สัมผัสอาหาร (250 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นาง รำปาง โง่นทา
 2. นางสาว ลัดดา โต๊ะเถื่อน
 3. นาย สงัด เงินงาม
 4. นางสาว นิโลบล สร้อยจิตร์
 5. นางสาว นาตยา ช่อสูงเนิน
 6. นางสาว อารีรัตน์ เชาว์เกาะ
 7. นางสาว บุญยัง ภู่โฉม
 8. นาง ดวง สอนสุภาพ
 9. นาง วรรณณี เสนารัตน์
 10. นาย วุฒิไกร ศรีสุระ
 11. Mrs. NAN YIN HLA
 12. นางสาว ต่วนดุษณี โมง
 13. นาง สุนันทา นภาดล
 14. นางสาว ปาริชาติ ลาพมัญ
 15. นางสาว พระเยาว์ สังคง
 16. นางสาว แววตา คิรินทร์
 17. นางสาว ภัครภัสส์ โพธิ์สร้อยกนก
 18. นางสาว วิมลรัตน์ บุญแตง
 19. นางสาว วิไล เชื้อวงศ์
 20. นางสาว อรทัย ศรีกำพละ
 21. นางสาว ฐิติรัตน์ ภิมุข
 22. นาย อริยะกช เหนียวแก้ว
 23. นางสาว วันวิสาข์ จันทรสุวรรณ
 24. นาย ยอดชาย บูรณะปรีชา
 25. นางสาว สุพรรณศิริ พยุงวงศ์
 26. นาย สมยศ สุวรรณบัตร
 27. นาง ดารา สุวรรณบัตร
 28. นางสาว พชรพร เดือนขึ้น
 29. นาย สนธยา นิลวงศ์
 30. นางสาว ภูทัย เสียงเย็น
 31. นาย คณิต สาแก้ว
 32. นาง สมใจ เกยสูงเนิน
 33. นางสาว กัลยาณี ประทุมวงษ์
 34. นางสาว ธาริสา ปานดี
 35. นาย ชัยชนะ ส่วยสินธ์
 36. นางสาว ปานฤดี เยื่อใย
 37. นางสาว นันทพร กังสะดาน
 38. นางสาว ศิรินทรา อ่อนนุ่ม
 39. นาย กรณาธิป แท่งทอง แท่งทอง
 40. นางสาว แพรวนภา คำมะมูล
 41. นางสาว วิไลวรรณ อันทะไชย
 42. นางสาว วิภาพร ยานสุวรรณ์
 43. นางสาว รุ่งนภา คำแพงทอง
 44. นาง นิภารัตน์ เงินโฉม
 45. นางสาว สรินญา วรรณคดี
 46. น.ส เจริญขวัญ ประเสริฐศรี
 47. นางสาว สุภารัตน์ พญาธรรม
 48. นางสาว ศุภลักษณ์ พวกเซียงซา
 49. นางสาว บุษรินทร์ ขำละม้าย
 50. นางสาว เขมณัฎฐ์ บุญศรี
 51. น.ส. ยุพาพิณ พลหินลาด
 52. นางสาว สาวิตรี มูลติปฐม
 53. นาย จีระชัย ไกรกรณ์
 54. นางสาว สุดาภรณ์ อิ๊ดเหล็ง
 55. นางสาว สุรีรัตน์ เนื้อเทศ
 56. นาย พสิษฐ์ เชื้อแพทย์
 57. นางสาว อภิวรรณี สมานโสร์
 58. นางสาว นุชนาถ สร้อยสด
 59. นางสาว ศิรัญญา วรรณรถ
 60. นางสาว สาวิตรี นะอิ
 61. นางสาว โยษิตา จิตชัยเจริญ
 62. นาย ธนภัทร ใจกล่ำ
 63. นางสาว อนุชรา ฟองมนต์


สถานที่

Online