*TN15 003 นักบินโดรนภารกิจการเกษตร (Drone for Smart Farming)

 • 8 ต.ค. 2565 - 9 ก.ย. 2565
 • SUT X-Lane
 • 60/60

หลักสูตรนักบินโดรนภารกิจการเกษตร
(Drone for Smart Farming)

#อบรมระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

** หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางเอง

 

วิทยากร :
1. คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. วิทยากร จาก NAcDrone ประเทศไทย
 

 

• ปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวน

กรุณาเตรียมไฟล์ (บัตรประจำตัวประชาชน)เพื่อใช้ในการอัพโหลดข้อมูล  

>> เมื่อสมัครเข้าคอร์สเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบ"รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม" หรือเช็คสถานะเป็น "การสมัครเสร็จสมบูรณ์" ภายใน 2-3 วันทำการ

 

**กรณีหากไม่พบโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line@ : @asp2020

 

#ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมและทำข้อสอบผ่านระบบ SUT  X-Lane

#วิธีการเข้าเรียน SUT  X-Lane  >>>คลิกที่นี่<<<

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

8 ต.ค. 2565 - 9 ก.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

14 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565


วันที่ชำระเงิน

14 ก.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565ราคา

 • ผู้สมัครอบรม Upskill-Reskill (0 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นาย เกรียงไกร รายณะสุข
 2. นาย กฤษณ คชราช
 3. นาย เจ้าพระยา อาเซียน
 4. นาย ตรีรัฐ สัจจา
 5. นาย ปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์
 6. นาย ธนชาต ชุมสินโอภา
 7. นางสาว จารุจิตต์ ศิริภักดิ์
 8. นาย ชัยมงคล ทิพยผ่อง
 9. นาย แสงดี ปรีชาประพาฬวงศ์
 10. นางสาว ภูสุดา คำพล
 11. นางสาว สุภาวดี ธรรมนุส
 12. นาย รุ่ง แกล้วกล้า
 13. นาย ขันทอง ปลอดสูงเนิน
 14. นางสาว ขวัญหทัย ปลอดสูงเนิน
 15. นาย ชินวัตร บุญขันธ์
 16. นาย ธนาพงษ์ ปฐมภาคย์
 17. นาย กิตติศักดิ์ กองหนู
 18. นาย อามอล บุตรน้อย
 19. นาย พิชย เนียมสูงเนิน
 20. นาย บรรเทิง กฐินเทศ
 21. นาย สุริยะ สกุลชาติ
 22. นาย สุรพงษ์ วงละคร
 23. นาย นันทพร สายวิวัฒน์
 24. นาย กิตติพงศ์ จีนาวุธ
 25. นาย เนติ ศรีหานู
 26. นางสาว เฉลิมพร หามทอง
 27. นาย อดิสรณ์ แก้วใจรักษ์
 28. นางสาว กรรณิการ์ ศรีวงษา
 29. นาย จตุรพล ศรีสุรี
 30. นาย ละเอียด รังปัญญา
 31. นาย อัครเศรษฐ์ นันท์ธนาวรกุล
 32. นาย เสถียร พรหมทอง
 33. นาย อนุพล สุวรรณไตรย์
 34. นาย เอกสุระ นันท์ธนาวรกุล
 35. นาย ศิระ ศรีรัตน์
 36. นาย ทนงศักดิ์ สุภาจันทร์
 37. นาย อภิรักษ์ จุลมาศ
 38. นาย ชลชาติ ยศทะแสน
 39. นางสาว นรีภร นาผม
 40. นาย กวี ศิริธัญพงศ์
 41. นาย กิตติพงศ์ วรรัตน์โภคา
 42. นาย กำพล วรรัตน์โภคา
 43. นางสาว วารี ศรีสอน
 44. นางสาว ปิยาพัชร ไพรีรณ
 45. นาย ปริญญา หวานชิต
 46. นางสาว แพรพลอย มงคลแสน
 47. นาย วรวุฒิ สมีนาง
 48. นาย อภิชาติ อ่างรัมย์
 49. นาย อัฑฒ์ กระจายโภชน์
 50. นาย นฤชิต คัมภิรานนท์
 51. นางสาว ศิริวรรณ ศรีจันทร์
 52. นางสาว ภัทรวรรณ ลมพิมาย
 53. นาย เขมริน เเสงจันทร์
 54. นาย เทิดศักดิ์ บำรุงเมือง
 55. นาย กัฏฏ์ภักดี ประจักษ์สูตร์
 56. นางสาว ชญานิน มารัตน์
 57. นางสาว เกตสดา ปะถะมา


สถานที่

SUT X-Lane