หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 • 26 พ.ย. 2565
 • อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
 • 36/71

หมายเหตุ :

- โปรดกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จ ให้ถูกต้อง

- หากมีผู้สมัครไม่ถึง 50% ของจำนวนที่เปิดรับ หน่วยอบรมขอเลื่อนการจัดอบรมไปครั้งหน้า

- ก่อนการอบรม 3 วัน หน่วยอบรมฯ จะแจ้งสถานที่อบรม และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

เปิดรับสมัครอบรม

"หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร"

 

>>วันที่จัดอบรม : วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565  เวลา 08.30 - 12.30 น. 

>>สถานที่จัดอบรม : อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>>เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2565

>>ค่าสมัครอบรม : 300 บาท

>>รับจำนวน : 100 คน/รุ่น

 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

 

 

จากนั้น Upload เอกสารดังต่อไปนี้ในระบบที่ท่านสมัคร
 - สำเนาหลักฐานการชำระเงิน หรือ สลิปการโอนเงิน
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

***โดยแนบหลักฐานมาที่ลิ้งก์ 

http://technopolis.sut.ac.th/tnTraining.php?;  >>คลิกที่นี่<<

 

**หมายเหตุ :

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินทางเว็บไซต์แล้วเท่านั้น
สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้

- หากต้องการเลื่อนการอบรม โปรดแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงรอบการอบรม

ก่อนการอบรม 3 วัน หน่วยอบรมฯ จะแจ้งสถานที่อบรม และข้อมูลสำหรับการเข้าอบรมใน E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line : @asp2020


ข้อมูลการอบรม


วันที่

26 พ.ย. 2565


วันที่รับสมัคร

29 ส.ค. 2565 - 20 พ.ย. 2565


วันที่ชำระเงิน

29 ส.ค. 2565 - 20 พ.ย. 2565ราคา

 • ผู้สัมผัสอาหาร (300 บาท)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม

 1. นาย เจษฎากร ปั้นเจริญ
 2. นาย อธิราช อินชูวงษ์
 3. นาง สุวรรณิกา เวทย์ศิริยานันท์
 4. นางสาว อุไรวรรณ แสนใหม่
 5. นาย ธนวัฒน์ ร่าเริง
 6. นาย สุริยา คำตัน
 7. นางสาวว นพรัตน์ เอียดผักแว่น
 8. นาย ปริยวิศว์ สิริคณรัชต์
 9. นางสาว ธนพร กวดนอก
 10. นางสาว สิรีธร เพ็ชรหมื่นไวย
 11. นางสาว วิยะดา ศรีอภัย
 12. นาย วงศกร น้ำบุตร
 13. นางสาว สุปรียา น้ำบุตร
 14. นาย ไพโรจน์​ สิงนอก
 15. นาง ผกามาศ ทิวงศ์ษา
 16. นางสาว อลิสา สุนทรศารทูล
 17. นางสาว ทิพย์วรรณ ธนปัญญาธร
 18. นางสาว รุ่งนภา แซ่โฮ้ว
 19. นางสาว กานดา ขวบสูงเนิน
 20. นางสาว สาวิตรี สุวรรณวาท
 21. นางสาว ภัทรมน สิมมา
 22. นาง วิลัยวรรณ เวชวัฒน์
 23. นางสาว อรนุช ฉ่ำสูงเนิน
 24. นางสาว พิมลภัทร ทับนิ
 25. นส สิรินทิพย์ สุตมุข
 26. นาย สุระชัย พรหมคุณ
 27. นาย นิรันดร์ พรมบุตร
 28. นางสาว มินตรา เงินโพธิ์
 29. นางสาว นุชจรี แซ่เชน
 30. นางสาว มะลิวัลย์ สุขสอน
 31. นางสาว วาสนา ยศชาติ


สถานที่

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี