ตาราง งาน/กิจกรรม


ที่ หลักสูตรที่เปิดอบรม สถานที่ จำนวนผู้สมัคร จำนวนที่รับ
1 หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (ออนไลน์) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Online 16 ท่าน 50 ท่าน
2 หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (ออนไลน์) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
Online 12 ท่าน 100 ท่าน