วีดีโอ /

หน่วยบริการค่ายเยาวชน

หน่วยบริการค่ายเยาวชน : หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน รับผิดชอบการบริการวิชาการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบเขตจังหวัด “นคร ชัย บุ รินทร์” ตลอดจนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นหลัก รวมถึงการจัดกิจกรรมเรียนรู้โลกกว้างนอกห้องเรียน ผ่านกลไกของการจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ค่าย” ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้จัก การเรียนรู้ทั้งภาควิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม โดยอาศัยจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีของ มทส. ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสสัมผัสกับเครื่องมือและวิธีการที่ทันสมัย ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา มีนักเรียน จำนวน 5,328 คน จำนวน 84 ค่าย จาก 25 โรงเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากค่ายต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ค่ายโครงงาน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ English Camp ค่ายห้องเรียนธรรมชาติ เป็นต้น

Share