วีดีโอ /

เทคโนธานี

เทคโนธานีมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา ศูนย์และสถาบันของมหาวิทยาลัย ดำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกำหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539 โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ สถานฟูมฟักเทคโนโลยี สถานนวัตกรรม สถานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายจัดแสดงเทคโนโลยี และฝ่ายบริการวิชาการ

Share