ข่าวประชาสัมพันธ์

EngageU Project

EngageU Project

25 กุมภาพันธ์ 2559

คลิปวีดีโอ

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น. EngageU ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM EngageU" ณ ห้องประชุม4 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเชิญ ผศ.ดร.นฤมล สิงห์ดง หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมในรายวิชาด้านพันธกิจสัมพันธ์กับ องค์กรชุมชน ของสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจทำโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ได้เห็นตัวอย่างการดำเนินงาน ตั้งแต่ การวางแผน การหาข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ และการหาเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก และเกิดความเข้าใจรูปแบบการทำโครงการหรือกิจกรรมด้านพันธกิจสัมพันธ์มากยิ่ง ขึ้น โดย EngageU จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM EngageU" ทุกเดือน ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อใด โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ และ Facebook fanpage :EngageU

ดาวน์โหลดไฟล์กรณีตัวอย่างนี้ได้ที่ KM EngageU : การดำเนินกิจกรรมรายวิชาด้านพันธกิจสัมพันธ์ ของสาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน