รายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน

1. รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์ชุมชน เป็น ประธาน
2. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
3. คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
4. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
5. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
6. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
7. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้แทน เป็น คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น คณะทำงาน
9. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น คณะทำงาน
10. ผู้อำนวยการเทคโนธานี เป็น คณะทำงาน
11. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น คณะทำงาน
12. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็น คณะทำงาน
13. นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี เป็น คณะทำงาน
14. อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต เป็น คณะทำงาน
15. อาจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
16. นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ