ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1/2561

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1/2561

 Register / สมัครสอบ ครั้งที่ 1/2561 คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (Check the list of candidates)


เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.
ตารางการจัดสอบ TOEIC ศูนย์สอบเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่สอบ เปิดรับสมัคร - ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันสอบ เวลาสอบ  สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
1/2561 5 ก.ย. - 25 ก.ย. 60 29 ก.ย. 60  7 ต.ค. 60 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
2/2561 10 ต.ค. - 11 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 2 ธ.ค. 60 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
3/2561 6 - 25 ธ.ค. 60 27 ธ.ค. 60 6 ม.ค. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
4/2561 9  - 28 ม.ค. 61 30 ม.ค. 60 3 ก.พ. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
5/2561 6 ก.พ. - 23 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 31 มี.ค. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
6/2561 3 - 27 เม.ย. 61 1 พ.ค. 61 5 พ.ค. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
7/2561 8 พ.ค. - 8 มิ.ย. 61 12 มิ.ย. 61 16 มิ.ย. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
8/2561 19 มิ.ย. - 27 ก.ค. 61 31 ส.ค. 61 4 ส.ค. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร
9/2561 7 - 31 ส.ค. 61 4 ก.ย. 61 8 ก.ย. 61 10.00-12.30 น. ลงชื่อสมัคร รายชื่อผู้สมัคร

หมายเหตุ : หากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป
โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง
Notice :
 If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone
and will and will tell more information later.


ค่าลงสมัครสอบ
1) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ต้องการผลสอบเป็นแบบ Student ค่าสมัครจำนวน 1,100 บาท
2) สำหรับอาจารย์, บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ค่าสมัครจำนวน 1,400 บาท
3) สำหรับบุคคลทั่วไป ผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบ ค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท

Registration Fees
1) For SUT Student is 1,100 Baht
2) For SUT Teacher and Staff is 1,400 Baht
3) For Individual is 1,900 Baht
คำแนะนำ : ทั้งนี้หากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC สำหรับการสมัครงาน
แนะนำสมัครสอบในนามบุคคลทั่วไปซึ่งจะมีผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบในเอกสารผลการสอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน    :    เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เวลา :    เริ่มลงทะเบียน    09.00 - 09.45  น.    เริ่มสอบเวลา   10.00 - 13.00  น.
สถานที่ :ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ ้ http://technopolis.sut.ac.th

Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 7 October 2017
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 13.00 hr.
Place    :    Room 214 on 2nd floor, Surapat Building 1, Technopolis, Suranaree University of Technology.
Notice   :    if we have changed the place on the test date, we'll inform you on the website : technopolis.sut.ac.th

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ
* สำเนาบัตรนักศึกษา/เอกสารการรับรองการเป็นนักศึกษา และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1 ฉบับ (นักศึกษา มทส.)
* สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน  จำนวน 1 ฉบับ (อาจารย์ มทส., บุคลากร มทส.)
* สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ จำนวน 1 ฉบับ (บุคคลทั่วไป)
* สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (ชาวต่างชาติ)
หมายเหตุ    :  บัตรนักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่, บัตรพนักงาน มทส. ต้องไม่หมดอายุจนถึงวันสอบ และมีรูปถ่ายใบหน้าชัดเจน

Documents required for Registration
A copy of Student card (for Sut Student)
A copy of Official Identification card (for Sut teacher and Sut staff)
A copy of Thai citizen ID card or Thai electronic driver’s license (for individual)
A copy ofPassport for Foreigner

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสอบ เพื่อแสดงยืนยันก่อนเข้าห้องสอบ
* นักศึกษา : นำบัตรนักศึกษา (กรณีบัตรหายให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาแทนเท่านั้น!!!) และนำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ตัวจริงมาด้วย
* อาจารย์, บุคลากร : นำบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน และบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดตัวจริงมาด้วย
* บุคคลทั่วไป : นำบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ตัวจริงมาด้วย
** ในกรณีบุคคลทั่วไปเป็นชาวต่างชาติให้นำพาสปอร์ตมาแสดงตัว เพื่อเข้าสอบ**
***หากผู้สอบมีเหล็กดามในร่างกายต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดง เพื่อเข้าสอบด้วย***
!! หากไม่นำเอกสารดังกล่าวมาในวันสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาด!!

Please bring your required documents on thetest date for identification
The required original documents are as follows:
*For SUT students: Original SUT Student ID card(In the case that the ID card is expired/lost/stolen, please bring the student verification document)
*For SUT lecturers and staffs: Original Staff ID card, Original Thai citizen ID card and Original Thai electronic driver’s license
*For individual: Original Thai citizen ID card and Original Thai electronic driver’s license
*For foreigner: Original Passport
Warning 1 : If the applicant hasmetallic implant, please notify the administrator andthe medical certificate is required.
Warning2: If test takers do not bring the documents on the test date, the test takers will now be allowed to take the test.

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ
    

     

"พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาที่
ส่งมาที่ E-mail : toeicsut@gmail.com 


หมายเหตุ : 1) รับสมัครรอบละ 110 คนเท่านั้น นับสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่สมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
หากครบจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว ขออนุญาตปิดรับสมัครทันทีในรุ่นนั้น ๆ
2) ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิกการสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบ (นักศึกษา)
ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด (40 คนขึ้นไป)

3) สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณีที่จ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาเข้าสอบไม่ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4810,0-4422-4821
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.) (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม