ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 5/2561

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 5/2561


Register / สมัครสอบ ครั้งที่ 5/2561 คลิกที่นี่
     (ขณะนี้มีผู้ชำระเงินแล้วจำนวน  - คน )
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (Check the list of candidates)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.
ตารางการจัดสอบ TOEIC ศูนย์สอบเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ 2561

ครั้งที่สอบ

เปิดรับสมัคร - ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ

วันสอบ

เวลาสอบ

สมัครสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

1/2561

5 ก.ย. - 25 ก.ย. 60

29 ก.ย. 60 

7 ต.ค. 60

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

2/2561

10 ต.ค. - 21 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60

2 ธ.ค. 60

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

3/2561

6 - 15 ม.ค. 61

16 ม.ค. 61

20 ม.ค. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

4/2561

16 ม.ค.  - 16 ก.พ. 61

20 ก.พ. 60

24 ก.พ. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

5/2561

19 ก.พ. - 30 มี.ค. 61

2 เม.ย. 61

7 เม.ย 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

6/2561

3 - 27 เม.ย. 61

1 พ.ค. 61

5 พ.ค. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

7/2561

8 พ.ค. - 8 มิ.ย. 61

12 มิ.ย. 61

16 มิ.ย. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

8/2561

19 มิ.ย. - 27 ก.ค. 61

31 ส.ค. 61

4 ส.ค. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

9/2561

7 - 31 ส.ค. 61

4 ก.ย. 61

8 ก.ย. 61

10.00-12.30 น.

ลงชื่อสมัคร

รายชื่อผู้สมัคร

หมายเหตุ : - หากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน
ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป 
โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง
- ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้วเท่านั้น หากมีผู้ชำระเงินครบจำนวนที่กำหนดทางศูนย์สอบจะปิดรับสมัครทันที
Notice :  If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone
and will and will tell more information later.


วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน    :      เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2561
เวลา :      เริ่มลงทะเบียน    09.00 - 09.45  น.    เริ่มสอบเวลา   10.00 - 13.00  น.
สถานที่ :  ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th


Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 7 March 2018
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 13.00 hr.
Place    :    Room Suranaree on 2nd floor, Surasammanakhan, Suranaree University of Technology.
Notice   :    if we have changed the place on the test date, we'll inform you on the website : technopolis.sut.ac.th
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนาแปลและล่าม 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4810,0-4422-4821
(เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม