ข่าว /

หัวข้อข่าว
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมรับฟังการแนะนำแพลตฟอร์มบ่มเพาะและเร่งสร้างเติบโตนวัตกรรมเชิงลึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Horizon)

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ