ข่าว /

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

บริการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ Microscope Characterization

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้บริการถ่ายภาพโครงสร้างทางจุลภาคของในตัวอย่าง เซลล์พืช เซลล์สัตว์ ไวรัส แบคทีเรีย ดิน ผงแป้ง ผงสังเคราะห์ ผงคาร์บอน ฝุ่นละออง โลหะ อนุภาคนาโน สารกึ่งตัวนำ และวัสดุต่าง ๆ ด้วยอุปกรณ์ดังนี้
.
:: กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)
:: กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)
:: กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (CLM)
:: กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม (AFM)
:: กล้องจุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล (LM)
.
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม