ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม /

ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม

2. ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม (Business & Innovation Incubation Division : BID) : ทำหน้าที่ในการสนับสนุน  และส่งเสริมผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในการยกระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการอย่างครบวงจร การสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า/บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมด้านการนำสินค้าออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการก่อตั้งบริษัทใหม่ (Start – up company) จนสามารถเติบโตพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin – off company/Graduate)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจและนวัตกรรม
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 224 819 โทรสาร: 044 224 814
E-mail: sciencepark@g.sut.ac.th