Academic Service Project /

Academic Service Project

• หน่วยงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 
• หน่วยงานบริการอบรม สัมมนา แปลและล่าม 
• หน่วยงานบริการค่ายเยาวชน 
• หน่วยประสานงานบริการ ที่ปรึกษาไทย 

หลักการและลักษณะงาน : เป็นสำนักงานที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนของ มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ชุมชนและสังคม รวมทั้งการทำหน้าที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม