กิจกรรม 5ส /

กิจกรรม 5ส

5ส คืออะไร
 
3ส อุปสรรค
 
คำสั่ง
o คำสั่งเทคโนธานี 37/2555 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day'2012 เทคโนธานี
o คำสั่งเทคโนธานี 38/2555 แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี
o คำสั่งเทคโนธานี 345/2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
ประกาศ
o ประกาศ นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5ส เทคโนธานี
 
 
แผนการดำเนินงาน
o แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ 2555
o แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของเทคโนธานี ประจำปีงบประมาณ 2556
 
คู่มือและมาตรฐาน 5ส เทคโนธานี
 
ภาพกิจกรรม 5ส