อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติ

        อุทยานผีเสื้อ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (World Tech’95) หลังจากเสร็จสิ้นงานก็ยังคงเปิดให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างค่านิยมและปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแมลงกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยใช้ผีเสื้อและแมลงเป็น “สื่อ” หรือ “ตัวแทน” ความสัมพันธ์ของการมีชีวิตของสัตว์ พืช และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดำรงชีวิต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับแมลงกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. กำเนิดแมลง 2. พิพิธภัณฑ์แมลง 3. วงจรชีวิตผีเสื้อ 4. แมลงมีประโยชน์-โทษ 5. ผีเสื้อกับธรรมชาติ

ติดต่อเจ้าหน้าที่