ห้องไทยศึกษานิทัศน์ /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ห้องไทยศึกษานิทัศน์

       ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางมนุษยวิทยาของอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมอีสานให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ โดยเก็บรวบรวมและจัดแสดง “วัสดุทางวัฒนธรรมของอีสาน” ที่ชาวบ้านยังคงผลิตและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน วัสดุทางวัฒนธรรมที่รวบรวมไว้จำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 4 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. เครื่องจักสานไม้ไผ่ เครื่องมือประมงน้ำจืด และเครื่องมือการเกษตร 2. ผ้าทอและเครื่องนุ่งห่ม 3. เครื่องปั้นดินเผา 4. อื่นๆ เช่น ของเล่นพื้นบ้าน เอกสารทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่