สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี

        สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเน้นการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ต่อมาได้ยกระดับเป็นการผลิตเป็นการผลิตพืชแบบอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ โดยเแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. การผลิตข้าวอินทรีย์ 2. การผลิตพืช ผัก และผลไม้อินทรีย์ 3. การใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 4. การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางอาหาร 5. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่