อาคารกาญจนาภิเษก /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

อาคารกาญจนาภิเษก

        อาคารกาญจนาภิเษก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานเกษตรและอุตสาหกรรมโลก (World Tech’95) หลังจากเสร็จสิ้นงานได้ปรับปรุงและเปิดให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ในหัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชันพระมิ่งขวัญเกษตรไทย สมดุลธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง” สื่อถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันติ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. ห้องทำงานของพ่อ 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ 3. สมดุลธรรมชาติและชีวิตที่พอเพียง 4. ใต้ร่มพระบารมี 5. ห้องถวายพระพรออนไลน์

ติดต่อเจ้าหน้าที่