อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค /

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประกอบด้วย 3 งาน
1. งานบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
2. งานบริการทรัพย์สินทางปัญญา
3. งานบริการห้องปฏิบัติการ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่