ค่านิยม /

ค่านิยม

ค่านิยม : ยึดหลักการดำเนินงานให้ลุล่วงและประสบความสำเร็จได้ดังนี้ “SMART TECHNOPOLIS” 

S: simplification ระบบการทำงานที่คล่องตัว

M: moral การทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม

A: attitude การมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

R: reliability การทำงานที่มีความน่าเชื่อถือ

T: team work การทำงานเป็นทีม