สมรรถนะหลัก /

สมรรถนะหลัก

สมรรถนะหลัก

1. มีการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานเฉพาะกิจ

2. ความสามารถในการสร้างพันธมิตรเพื่อให้บริการอย่างเป็นระบบ

3. ความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์