อัตราค่าบริการ /

อัตราค่าบริการ ( Rate )

อัตราค่าบริการ  (Rate)

ค่าบริการงานแปล

หน้ากระดาษ A4

โดยอักษรตามความเหมาะสม

ค่าบริการงานแปล (ไม่เกิน)บาท

 1. ภาษาอังกฤษ –ภาษาไทย

เอกสารทั่วไป

1,000

เนื้อหาเฉพาะด้าน

1,500

 2. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ –ภาษาไทย

เอกสารทั่วไป

1,000

เนื้อหาเฉพาะด้าน

1,500

 3. ภาษาไทย –ภาษาอังกฤษ

เอกสารทั่วไป

1,000

เนื้อหาเฉพาะด้าน

1,500

 4. ภาษาไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

เอกสารทั่วไป

1,500

เนื้อหาเฉพาะด้าน

2,000

 5. ภาษาอังกฤษ –ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

เอกสารทั่วไป

1,500

เนื้อหาเฉพาะด้าน

2,000

 6. ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ - ภาษาอังกฤษ

เอกสารทั่วไป

1,500

เนื้อหาเฉพาะด้าน

2,000

 7. ค่าอ่าน – รับรองงานแปล

 

600

 8. ค่าประทับตรารับรองงานแปล

 

300

ค่าบริการล่าม

ชั่วโมงละ

1.    ล่ามพูดตาม (Consecutive Interpretation)

1,200 บาท

2.    ล่ามพูดพร้อม  (Simultaneous Interpretation)

1,500 บาท

 
   หมายเหตุ : อัตราค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหางานแปล