โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี /

โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี

 

 

ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

 
 
 
 

รองประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ


ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ

 
 
 
 

กรรมการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี


รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา

 
 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  


นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์


ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล


ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา

     


นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์


 
 
 
  คณะกรรมการภายใน  

คณบดีสำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.พรศิริ จงกล
(รักษาการแทน)

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
 

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
 

คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์

รศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล
(รักษาการ)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์สหกิจศึกษา
และพัฒนาอาชีพ

รศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข

คณบดีสำนักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

คณบดีสำนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

คณบดีสำนักวิชา

แพทยศาสตร์

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีสำนักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์

     

 

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี


อ. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี