โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี /

โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี

 

ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

 
 
 
 

รองประธาน
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชนอ. ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย

 
 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  


นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย


ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร


นายทศพล ตันติวงษ์

     


นายสนั่น อังอุบลกุล


นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ


 
 
 
  คณะกรรมการภายใน  

คณบดีสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พรศิริ จงกล
(ผู้แทน)

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์
 

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
 

คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์

อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
(ผู้แทน)

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

 

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา

 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร. ธรา อั่งสกุล

 

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผศ.ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร

       

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

อ.ดร.สารัมภ์ บุญมี