หน่วยบริหารสำนักงาน /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยบริหารสำนักงาน

     หน่วยบริหารสำนักงาน : ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานเลขานุการ และงานทรัพยากรมนุษย์ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้

-  งานสารบรรณ มีหน้าที่รับหนังสือของผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากบุคคล หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ควบคุมดูแลติดตามจัดเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาคัดกรอง แยกหนังสือทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำเสนอผู้บริหารหรือสำนักงานที่รับมอบหมายหรือรับผิดชอบโดยไม่ต้องส่งถึงผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร นโยบาย เรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารสั่งการ และประสานงานการจัดบุคลากรคุมสอบของมหาวิทยาลัย

-  งานเลขานุการ มีหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารหลายด้านพร้อมๆ กัน ได้แก่ทำหนังสือขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ จัดทำร่างและพิมพ์หนังสือให้ผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประสานนัดหมายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนธานี จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานระดับสำนักงาน และจัดประชุมหารือสำหรับผู้บริหารกับบุคคลภายนอก

-  งานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก และทำสัญญาจ้างพนักงาน จัดฝึกอบรมและจัดสัมมนาประจำปีพนักงาน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันของพนักงานในองค์กร จัดทำประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ตรวจสอบวันปฏิบัติงานของพนักงาน รวบรวมและสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อประเมินความดีความชอบ ดำเนินการทางวินัย จัดประชุมพนักงาน และติดต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่