หน่วยบริหารระบบคุณภาพ /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยบริหารระบบคุณภาพ และสารสนเทศ

    หน่วยบริหารระบบคุณภาพ : เป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของเทคโนธานี และของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบบริหารความเสี่ยง งานระบบการจัดการความรู้ และงานระบบดำเนินกิจกรรม 5ส ตลอดจนงานอื่นๆ เพิ่มเติมโดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้

- งานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO  มีหน้าที่แทนผู้บริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ และผู้ควบคุมเอกสาร กำหนดนโยบายคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ และแต่งตั้งทีมตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนวางแผนการดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO เช่น จัดอบรมบุคลากรเพื่อทบทวนข้อกำหนด เพื่อให้พนักงานตระหนักต่อระบบบริหาร คุณภาพ กำหนดตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน และกำหนดตารางตรวจประเมินจาก หน่วยงานภายนอก เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพ และจัดประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

- งานระบบประกันคุณภาพการศึกษา (IQA)  มีหน้าที๋จัดประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพ การศึกษาประจำเทคโนธานีวางแผนดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในเทคโนธานี ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเสนอต่อ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เตรียมการต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานเทคโนธานี ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย

- งานระบบบริหารความเสี่ยง (RM)  มีหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประจำเทคโนธานีเพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รวบรวมรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงควบคุมภายใน และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย

- งานระบบการจัดการความรู้ (KM)  มีหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ประจำเทคโนธานี วางแผนดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และรวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย

- งานระบบการดำเนินกิจกรรม 5ส มีหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานดำเนินกิจกรรม 5ส ประจำเทคโนธานีวางแผนดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เช่น การรณรงค์ให้ทำกิจกรรม 5ส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จัดกิจกรรมตรวจประเมิน เป็นต้น ประสานกับหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย และรวบรวมสรุปผลการจัดกิจกรรม 5ส เพื่อรายงานมหาวิทยาลัยทราบ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย

ติดต่อเจ้าหน้าที่