หน่วยประสานเฉพาะกิจ /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยประสานเฉพาะกิจ

     หน่วยประสานเฉพาะกิจ : ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อดำเนินการงานเฉพาะกิจต่างๆ ที่เป็นภารกิจหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขณะนี้มีงานเฉพาะกิจต้องดำเนินการ 4 งาน ได้แก่ งานการจัดตั้งโรงเรียน, งานศูนย์เครือข่าย สมศ., งานโครงการ อพ.สธ. และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้

- งานการจัดตั้งโรงเรียน มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการจัดตั้งเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

- งานศูนย์เครือข่าย สมศ. มีหน้าที่จัดประชุมกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ. และส่ง รายงานการประชุมให้สมศ. ทราบ จัดทำรายงานผลการดำาเนินงานและรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงินของศูนย์เครือข่าย สมศ. รายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบ Automated QA ของ สมศ.

- โครงการ อพ.สธ-มทส. และโครงการพฤกษศาสตร์: มีหน้าที่
   • เป็นศูนย์เครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
   • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักวิชาต่างๆ ส่วนอาคารสานที่ เป็นต้น
   • จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ และคณะทำงานโครงการ
   • จัดอบรม/สัมมนาแนวทางพระราชดำริ
   • จัดกิจกรรม/นิทรรสการภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ
   • จัดทำ/รวบรวมแผนแม่บท แผนการดำเนินงานโครงการประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตรเนื้อหาเข้มข้นและมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำเทียบเท่ากับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ การดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยมีการร่วมใช้สถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอนหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตลอดจนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่