วิสัยทัศน์ /

สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

วิสัยทัศน์

        สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการส่งเสริม สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ดีขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับศักยภาพของการผลิต ให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานและมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์สูงขึ้นรวมทั้งเพิ่มสมรรถนะ ในการแข่งขันและเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน