วัตถุประสงค์ /

สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นยุทธศาสตร์ของภูมิภาค และเป็นหนึ่งในแหล่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี (technology transfer) รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่า (value add) ให้กับสินค้าและบริการ
3. เป็นแหล่งพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (technology commercialization) รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถต่อยอดเพิ่มเติมในเชิงธุรกิจได้
4. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนคลัสเตอร์เชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เช่น Information Technology, Biotechnology หรือ Automotive Industrial Clusters เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะเป็นแหล่งรวมของการทำ R&D เพื่อสนับสนุนคลัสเตอร์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีการต่อยอดงานวิจัย เกิดความร่วมมือและการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนมากขึ้น