พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม /

หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม

      หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม : เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือและความต้องการระหว่างภาคอุตสาหกรรม กับมหาวิทยาลัย หรือระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้ความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งความร่วมมือด้านการวิจัย การปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนความต้องการทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการไทย โดยทำการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากในและต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น บริการจัดคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี และบริการเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่