พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ /

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ

        พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นที่เก็บหลักฐานแห่งความทรงจำไว้ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในความสามารถของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรไทยโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักในคุณค่าของประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบรรพชนไทยให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ ให้ได้ศึกษาหาความรู้ ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นต่อยอดความรู้ในอดีต ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต้นแบบ โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 5 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. การชลประทาน 2. การคมนาคมทางอากาศ 3. การคมนาคมทางบก 4. กระบอกสูบเครื่องยนต์ดีเซลล์ 5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม

ติดต่อเจ้าหน้าที่