หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยประชาสัมพันธ์

     หน่วยบริการสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ : เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก การให้บริการงานสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการฐานข้อมูลและเว็บไซต์เทคโนธานี รวมถึงให้บริการจัดทำเว็บไซต์ การให้บริการงานประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ออกแบบแผ่นปลิว แผ่นพับ โลโก้ และ3D เป็นต้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่