ที่มาการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)
      กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยิ่ง มีประชากร 5.875 ล้านคน คิดเป็นประชากรร้อยละ 31 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 454,231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้จังหวัดที่มีความสำคัญมากจังหวัดหนึ่ง คือ จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคต่างๆ และมีความพร้อมจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจเดิม และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ อาทิ EEC เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจและการค้าที่เข็มแข็งและเติบโตสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม ที่มีความพร้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดบริษัท Start up หรือการสร้างกลไกให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และสร้างสังคมผู้ประกอบการ ในที่นี้รวมถึงการพัฒนา SMEs และผู้ประกอบการใหม่ การหาแหล่งทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการสร้างนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น
      อ้างถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 มีมติ รับทราบสรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ข้อ 2.4 (5) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ข้อสั่งการ 2 มอบหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์จัดทำรายละเอียดโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณา
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ศึกษาความเหมาะสมในการ จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยผลักดันให้เกิดการพึ่งตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐและเอกชน