News Image

การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ (Schol

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558...

ประชาสัมพันธ์

การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ  (Scholastic Aptitude Test, SAT)
การทดสอบวัดความความรู้ความสามารถ (Scholastic Aptitude Test, SAT)    สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้อง 214 ชั้น 2 เทคโนธานี   การเเต่งกาย : ชุดนักเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม... 1. บัตรนักเรียนโครงการ วมว. 2. ดินสอ 2B 3. ยางลบ 4. ปากกาน้ำเงิน หมายเหตุ นักเรียนควรมาก่อนเวลา 15 นาที เพื่อตรวจสอบที่นั่ง
27 July 2015, 03.39 18 Hits 0 Ratings
การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6
  การแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6   โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วมว. ครั้งที่ 6 ให้กับนักเรียนของโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสามัคคี และเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนรุ่นพี่-รุ่นน้องให้กับนักเรียนในโครงการฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2558 ณ หอพักสุรนิเวศ 14B และสถานกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   สำหรับภาพกิจกรรม สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  Page Facebook ของทางโครงการฯ V V V          
02 June 2015, 07.58 208 Hits 0 Ratings
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม”   ด้วย โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มีความประสงค์จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม  “ภูมิรู้  คู่ภูมิธรรม” สำหรับนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 จำนวนทั้งสิ้น  60 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติศาสนกิจฝึกการทำสมาธิ ที่ถูกต้องตามหลักศาสนิกชนที่สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าเขาพระนั่ง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ Page Facebook ของทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)  
27 May 2015, 04.41 111 Hits 0 Ratings
 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 กำหนดการเข้าค่ายสัมพันธ์ นักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   เเจ้งนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักเรียนโครงการ วมม. ระดับชั้น ม.4/1 เเละ 4/2  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเเละเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ การเเต่งกาย : นักเรียนชั้น ม. 4 ชุดนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
24 April 2015, 04.50 305 Hits 0 Ratings
กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2558   วันจันทร์ ที่่ 4 พ.ค. 58      นักเรียน วมว.รุ่นที่ 8  รายงานตัวเข้าหอพักเวลา 13.00 น. - 16.30 น.  ณ หอพักสุรนิเวศ14 B (หมายเหตุ : โครงการฯ จะทำการจับฉลากห้องพักขอให้นักเรียนมารายงานตัวตามวันเเละเวลาดังกล่าว) วันที่่ 5-6 พ.ค. 58    
24 March 2015, 06.55 1259 Hits 0 Ratings