กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 4

    กิจกรรม "4th SCiUS Forum" ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา      รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การแต่งกายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนในวันที่ 29-30 เมษายน 2557 (ยกเว้นบ่ายวันที่ 30 เมษายน ในกิจกรรม walk rally ให้แต่งกายชุดพละ) 2. โปสเตอร์ ต้องเจาะตาไก่ เพื่อร้อยห่วงทั้ง 4 ด้าน     กำหนดการ กิจกรรม “4th SciUSForum” ระหว่างวันที่๒๘ เมษ...

ประกาศกิจกรรม 2557

ประกาศกิจกรรมสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ...

News Image

กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 4

...

News Image

ประกาศกิจกรรม 2557

ประกาศกิจกรรมสำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557...

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษการเพื่อการนำเสนอโครงงาน
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ อาจารย์ ดร. บุษกร ยอดคำลือ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม  SCiUS Forum ครั้งที่ 4 ของนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557  ณ โรงเเรงหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัด สงขลา          ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่  
23 April 2014, 10.13 18 Hits 0 Ratings
SCiUS  English Camp 2014
ทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโยีสุรนารีได้จัดกิจกรรม “SCiUS  English Camp 2014” ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 7 โดยกำหนดให้นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกว่าทุกคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ระบุไว้ ในหลักสูตรของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2557 ณ บุหงาส่าหรี รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา                                  ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่      
22 April 2014, 07.20 50 Hits 0 Ratings
ประกาศกิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 2557
  กิจกรรมสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนม.4 วันที่ 7 พฤษภาคม 57 เวลา 6.00 น. พร้อมกันที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย การเเต่งกาย : ชุดนักเรียน ม.4 สิ่งที่ต้องเตรียม 1. พวงมาลัย/ดอกไม้ 2. ธูป เทียน เพื่อสักการะ ท่านท้าวสุรนารี เเละพระพรมหม   2. กิจกรรมรายงานตัวเข้าหอพัก นักเรียน รุ่นที่ 5-7 วันที่ 9 พฤษภาคม 57 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปถึงเวลา 15.00 น. 
18 April 2014, 04.45 43 Hits 0 Ratings
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557
             กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 6 และผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2557 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีเเละนวัตกรรมต่างๆของประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังได้ศึกษาด้านสังคมเเละวัฒนธรรมของอังกฤษ โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศทางโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เเล้วเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มีความคิดสร้างสรรค์เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และการดำรงชีวิตประจำวัน        
27 March 2014, 07.12 100 Hits 0 Ratings
กิจกรรม  SCiUS Forum ครั้งที่ 4
    กิจกรรม "4th SCiUS Forum" ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา      รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. การแต่งกายของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนในวันที่ 29-30 เมษายน 2557 (ยกเว้นบ่ายวันที่ 30 เมษายน ในกิจกรรม walk rally ให้แต่งกายชุดพละ) 2. โปสเตอร์ ต้องเจาะตาไก่ เพื่อร้อยห่วงทั้ง 4 ด้าน     กำหนดการ กิจกรรม “4th SciUSForum” ระหว่างวันที่๒๘
10 March 2014, 07.57 383 Hits 0 Ratings