News Image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบ 2 โคร

ปีการศึกษา 2561...

News Image

การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหา

ประจำปีการศึกษา 2561...

ประชาสัมพันธ์

การเรียกลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  การเรียกลำดับสำรอง โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561    ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Download เอกสารรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ส่งกลับมายังโครงการ วมว.    1. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  - แบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ >>> goo.gl/b2eijj  - แบบยืนยันการขอสละสิทธิ์ >>> goo.gl/LHXJQQ    วัน/เดือน/ปี สำรองลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถานะการยืนยันสิทธิ์ วันรายงานตัวทำสัญญา 12 มีนาคม 2561 1 เด็กหญิงวิภาพร ปู่ปัญจะ ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อย 6 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 14
22 March 2018, 08.16 88 Hits 0 Ratings
ขอเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวและทำสัญญา โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์
  ขอเปลี่ยนแปลงวันมอบตัวและทำสัญญา   การเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์   จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เป็น วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561    กำหนดการ เวลา 08.30 – 09.30 น. มอบตัวนักเรียน  ณ อาคารเกษตรภิวัฒน์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ เวลา 09.30 - 10.00 น.  ประชุมชี้แจงรายละเอียด เวลา 10.00 - 12.00 น. ทำสัญญามอบตัวนักเรียน   ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง นำนักเรียนมามอบตัวทำสัญญากับทางโครงการฯ
20 February 2018, 09.37 359 Hits 0 Ratings
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนรอบ2 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2561     ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  >>  goo.gl/NCwExP รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย >>  goo.gl/XuQCEn    (ลำดับจริง  60 คน เเละลำดับสำรอง 90 คน)   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  >>  goo.gl/B3R7Jy   (ลำดับจริง  30 คน เเละลำดับสำรอง 66 คน)   2.
08 February 2018, 10.10 7288 Hits 0 Ratings
กิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ม.4-6) ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี รวมถึงด้านสังคมศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งทางโครงการฯ จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนที่เข้มข้น   รายละเอียด กำหนดการ :  goo.gl/yVX4a2 หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง :   goo.gl/nbFksh  กำหนดส่งวันที่ 17 ม.ค.61   
14 January 2018, 07.24 189 Hits 0 Ratings
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วมว.
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป    
24 February 2015, 05.03 1206 Hits 0 Ratings