หลักสูตรของโครงการฯ >> ชื่อหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐาน

      รายวิชาพื้นฐานเป็นรายวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนจำนวน 65 หน่วยกิต และต้องได้รับการประเมินผลการเรียนในแต่ละรายวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00

      ชื่อและหน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย แสดงดังตาราง 5 รายวิชาพื้นฐานและหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยที่หน่วยกิตรวมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่เปลี่ยนแปลง

      มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาพื้นฐานแต่ละรายวิชา ได้จัดทำแยกไว้ต่างหากอีกเล่มหนึ่ง

 ตาราง 5 รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  พ.ศ.2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

หน่วยกิต

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.1 ท31101 ภาษาไทย 1

 

1.0

1.2ท3110 ภาษาไทย 2

1.0

1.3ท32101 ภาษาไทย 3

1.0

1.4 ท32102 ภาษาไทย 4

1.0

1.5 ท33101 ภาษาไทย 5

1.0

1.6 ท33102 ภาษาไทย 6

1.0

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.1 ค30101คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

 

2.0

2.2ค30102คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

2.0

2.3 ค30103คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

2.0

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3.1 ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน

 

1.5

3.2ว30102 เคมีพื้นฐาน

1.5

3.3ว30103ชีววิทยาพื้นฐาน

1.5

3.4ว30104โลกดาราศาสตร์

1.5

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 ส31101 สังคมศึกษา 1

 

 

4.2 ส31102 สังคมศึกษา 2

1.0

4.3 ส31103 ประวัติศาสตร์ 1

1.0

4.4 ส32101สังคมศึกษา 3

1.0

4.5 ส32103 ประวัติศาสตร์ 2

1.0

4.6 ส32102 สังคมศึกษา 4

1.0

4.6 ส33101 สังคมศึกษา 5

1.0

4.7 ส33102 สังคมศึกษา 6

1.0

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5.1 พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

 

0.5

5.2 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2

0.5

5.3 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3

0.5

5.4 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4

0.5

5.5 พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5

0.5

5.6 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6

0.5

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.1 ศ30101 ทัศนศิลป์

 

1.0

6.2 ศ30102 สุนทรียศาสตร์กับการดำรงชีวิต

0.5

6.3 ศ30103 การละคร

0.5

6.4 ศ30104สังคีตนิยม

1.0

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

7.1 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี1

 

1.0

7.2 ง31102การงานอาชีพและเทคโนโลยี2

1.0

7.3 ง32101การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

1.0

8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

8.1 อ30101 ภาษาอังกฤษ 1

 

2.0

8.2 อ30102 ภาษาอังกฤษ 2

2.0

8.3 อ30103 ภาษาอังกฤษ 3

2.0