หลักสูตรของโครงการฯ >> ชื่อหน่วยกิตของรายวิชาเพิ่มเติม


       นักเรียนต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก) จำนวน 36.0 หน่วยกิต ซึ่งต้องเรียนทุกคน และนักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

จำนวน 15.0 หน่วยกิต ได้ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง ซึ่งในรายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)  จะประเมินแบบ มผ,  ผ, ผด และ ผย

 

ตาราง 6  รายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  พุทธศักราช 2552

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

หน่วยกิต

1.  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)

1.1  ค30201     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1  

 

 

1.0

1.2  ค30202     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

1.0

1.3  ค30203     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

1.0

1.4  ค30204     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

2.0

1.5  ค30205     คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

3.0

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

    วิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)

2.1   ว30206   ฟิสิกส์

 

 

1.5

2.2   ว30207   ฟิสิกส์

1.5

2.3   ว30208   ฟิสิกส์

1.5

2.4   ว30209   ฟิสิกส์

2.0

2.5   ว30226   เคมี

1.5

2.6   ว30227   เคมี

2.0

2.7   ว30228   เคมี

1.5

2.8   ว30246   ชีววิทยา

1.5

2.9   ว30247   ชีววิทยา

1.5

2.10 ว30248   ชีววิทยา

2.0

2.11 ว30210   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

0.5

2.12 ว30211   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

0.5

2.13 ว30212   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 3

0.5

2.14 ว30229   ปฏิบัติการเคมี 1

0.5

2.15 ว30230   ปฏิบัติการเคมี 2

0.5

2.16 ว30231   ปฏิบัติการเคมี 3

0.5

2.17 ว30249   ปฏิบัติการชีววิทยา 1

0.5

2.18 ว30250   ปฏิบัติการชีววิทยา 2

0.5

2.19 ว30251   ปฏิบัติการชีววิทยา 3

0.5

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    วิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)

3.1 อ30211      ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 1

 

 

2.0

3.2 อ30212      ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 2

1.5

3.3 อ30234      ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 3

1.5

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

    วิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)

4.1 พ33201      เทนนิส 1

0.5

4.2 พ33202      เทนนิส 2

0.5

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    วิชาเพิ่มเติม(บังคับเลือก)

5.1 ง30221       การงานอาชีพ

1.0

ตาราง 6 รายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  พุทธศักราช 2552 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา

หน่วยกิต

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

1.1  ท40209            การเขียนเชิงสร้างสรรค์

 

 

1.0

1.2  ท40212            การอ่านทำนองเสนาะ

1.0

1.3  ท40202            วรรณกรรมท้องถิ่น

1.0

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

2.1  ค40203        การแก้ปัญหาทางเรขาคณิต

 

1.0

2.2  ค40204        การแก้ปัญหาทางคอมบินาทอริกส์

1.0

2.3  ค40205        การวิจัยเบื้องต้น

1.0

2.4  ค40206        ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

1.0

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

3.1  ว40209         กลศาสตร์แผนเดิม

 

1.0

3.2  ว40210         อุณหพลศาสตร์

1.0

3.3  ว40211         แม่เหล็กไฟฟ้า 1

1.0

3.4  ว40212        แม่เหล็กไฟฟ้า 2

1.0

3.5  ว40213        กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น

1.0

3.6  ว40214        ทฤษฎีสัมพัทธภาพเบื้องต้น

1.0

3.7  ว40215       ทัศนศาสตร์

1.0

3.8  ว40216       พลังงานทดแทน

1.0

3.9  ว40217       หัวข้อที่เลือกสรรทางฟิสิกส์

1.0

3.10 ว40229      เคมีอินทรีย์

1.0

3.11 ว40230      เคมีวิเคราะห์

1.0

3.12      ว40231                 เคมีเชิงฟิสิกส์

1.0

3.13      ว40232                 ชีวเคมี

1.0

3.14      ว40233                 สเตอริโอเคมี

1.0

3.15      ว40234                 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ           

1.0

3.16      ว40235                 เคมีอุตสาหกรรม

1.0

3.17  ว40236              เคมีปิโตรเลียม           

1.0

3.18  ว40249             ความหลากหลายทางชีวภาพ

1.0

3.19  ว40250              ชีววิทยาโมเลกุล

1.0

3.20  ว40251              กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์    

1.0

3.21  ว40252              ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

1.0

3.22  ว40253              เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยา       

1.0

3.23  ว40254              วิทยาศาสตร์การอาหาร

1.0

3.24  ว40255              อุตสาหกรรมเกษตรและการตลาด         

1.0

3.25  ว40256              เทคโนโลยีชีวภาพ

1.0

3.26ว40257    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.0

3.27ว40258    หัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.0

4.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

4.1  ส40222              ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

 

 

1.0

4.2  ส40223              เศรษฐกิจน่ารู้

1.0

4.3  ส40224              ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.0

4.4  ส40225              การปกครองท้องถิ่นไทย

1.0

4.5  ส40226              เหลียวหลังแลโคราช

1.0

5.  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

    รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

5.1  พ40231              ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1  

 

 

1.0

5.2  พ40232              ศิลปะมวยไทย

1.0

5.3  พ40233              ลีลาศ

1.0

5.4 พ40234               ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 2  

1.0

5.5 พ40235               การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ   

1.0

5.6 พ40236               เทเบิลเทนนิส  

1.0

5.7 พ40237               สควอช

1.0

5.8  พ40238               กอล์ฟ

1.0

6.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

    รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

6.1   ศ40231              ภูมิปัญญาไทย บ้านทรงไทย

 

 

0.5

6.2   ศ40233              การละคร

1.0

6.3   ศ40234              เพลงโคราช

1.0

7.  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

7.1   ง40206              การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

 

1.0

7.2   ง40207              การสร้างงานแอนิเมชั่นแบบ 2 มิติ

1.0

7.3   ง40208              การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 1  

1.0

7.4   ง40209               การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ 2  

1.0

7.5   ง40210              การเขียนโปรแกรม 1

1.0

7.6   ง40211              การเขียนโปรแกรม2  

1.0

7.7   ง40212              โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

1.0

7.8   ง40213              คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

1.0

7.9   ง40214              ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น

1.0

7.10 ง40215             ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน

1.0

7.11 ง40216             การออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.0

 8.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      รายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี)

8.1  อ40216             ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2    

 

 

1.0

8.2  อ40212             ภาษาอังกฤษ อ่าน-เขียน

1.0

8.3  อ40213             การพูดในที่ชุมชน

1.0

8.4  อ40214             การเขียนเชิงสร้างสรรค์

1.0

8.5  ฝ40201             ภาษาฝรั่งเศส 1

1.0

8.6  ฝ40202             ภาษาฝรั่งเศส 2

1.0

8.7  จ40201             ภาษาจีน 1   

1.0

8.8  จ40202             ภาษาจีน 2

1.0

8.9   ย40201            ภาษาเยอรมัน 1

1.0

8.10 ย40202            ภาษาเยอรมัน 2

1.0

8.11 ญ40201            ภาษาญี่ปุ่น 1

1.0

8.12 ญ40202            ภาษาญี่ปุ่น 2

1.0