Menu5_sider

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน > การเเข่งขันระดับนานาชาติ


การเเข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ             

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนและมีการเรียนการสอนระดับมาตรฐานโลก และให้นักเรียนมีโอกาสสัมผัสกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีพบปะนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศและบุคคลต่างๆเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น และเพื่อโอกาสในการขอทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทางโครงการ วมว.จึงได้แสวงหาความร่วมมือ ตลอดจนการทัศนศึกษา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเชิญบุคลากร ครู นักเรียน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์