เกี่ยวกับโครงการ > วัตถุประสงค์


 
1. สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
2. สนับสนุนการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไป
ในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาค
3. เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการศึกษาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี