เกี่ยวกับโครงการ >> วัตถุประสงค์


1. สนับสนุนการขยายฐานกำลังคนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
2. สนับสนุนการจัดการหลักสูตรและการจัดการการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและขยายฐานการศึกษาในลักษณะดังกล่าวออกไปในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาค
3. เพิ่มจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาและการศึกษาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี