คณะกรรมการและบุคคลากร>บุคคลากรในโครงการฯ


  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี
  
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์. 044-224-837  โทรสาร. 044-224-814  E-mail : technopolis.sut.ac.th