วิถีเกษตร...ตามรอยเท้าพ่อ “ปลูกเดือนแม่”

 

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา 
ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ได้จัดกิจกรรม วิถีเกษตร...ตามรอยเท้าพ่อ “ปลูกเดือนแม่”
ร่วมกับกิจกรรมลงแขกดำนาข้าวแบบประณีต ในเดือนวันแม่ ของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งเอื้อง บ้านนายอ่าง เทียมสำโรง และฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าว
 
 
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่