“ค่ายธรรมชาติศึกษากับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 10

 
 
"Forests : Nature at your Service"
 
ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา
โครงการห้องเรียนวิทยาสาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กำหนดจัดโครงการ “ค่ายธรรมชาติศึกษากับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์” สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 10 
ระหว่างวันที่  2 – 3 กันยายน  2560
ณ ตำบล คลองโคน  อำเภอ เมือง  จังหวัด สมุทรสงคราม
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับการทำ PBL ให้นักเรียนรู้จักตนเองและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของระบบนิเวศวิทยา และเรียนรู้ผลกระทบอันเกิดจากระบบนิเวศวิทยาและป่าไม้ และให้นักเรียนได้ลองค้นหาวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ Design Thinking ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ปีการศึกษา 2560
 
หมายเหตุ : กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนโครงการ วมว.