การรับสมัคร>คุณสมบัติของผู้สมัคร


1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

 
2) มีผลการเรียน ดังนี้
    2.1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
    2.2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
    2.3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ากว่า 3.00
 
3) มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
 
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
 
5) สามารถพักประจำอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ที่โครงการฯจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้
และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต