การรับสมัคร>สิทธิในการเข้าเลือกโรงเรียน


สิทธิในการเลือกโรงเรียน 

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจำปีการศึกษา 2561
 
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการได้
(ไม่กำหนดพื้นที่รับสมัคร) โดยให้สิทธิการเลือกโรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้
 

รูปแบบที่ 1

ประสงค์สมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. โดยสามารถเลือกโรงเรียน
ได้ไม่เกิน 2 แห่ง* (โดยจะเลือกโรงเรียน 1 แห่ง หรือ 2 แห่ง ก็ได้)
เรียงลำดับตามความประสงค์ที่จะเข้าเรียน โดยนักเรียนจะมีสิทธิผ่านการคัดเลือก
รอบแรกและเข้าสอบรอบสองของโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้เพียง 1 แห่ง
ตามลำดับที่เลือกเท่านั้น หรือ
 
รูปแบบที่ 2 
ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โดยสามารถเลือกโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้ไม่เกิน 2 แห่ง* (โดยจะเลือกโรงเรียน1 แห่ง หรือ 2 แห่ง ก็ได้)
เรียงลำดับตามความประสงค์ที่จะเข้าเรียนโดยนักเรียนจะมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรก
และเข้าสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้เพียง 1 โรงเรียน ตามลำดับที่เลือกเท่านั้น
และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (นักเรียนมีสิทธิผ่านการคัดเลือกรอบแรกได้ทั้งโรงเรียน
ในโครงการ วมว. 1  แห่ง และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 
หมายเหตุ  
-  *กรณีเลือกโรงเรียนโครงการ วมว. มากกว่า 1 แห่ง จะพิจารณาจากคะแนนสอบที่ได้และลำดับโรงเรียนที่นักเรียนเลือกจนครบทุกโรงเรียนที่เลือก
-   กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบแรกเท่ากัน จะพิจารณาให้ผู้สอบมีสิทธิในการสอบคัดเลือกรอบสองของโรงเรียนนั้นๆ จากลำดับการเลือกโรงเรียนในโครงการ วมว.
-   กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากัน ให้ผู้สอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ 1 ได้สิทธิในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน