การรับสมัคร>กำหนดการและค่าธรรมเนียม


กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

1 - 31 สิงหาคม 2560

เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์  http://apply.mwit.ac.th/sus/

ประกาศระเบียบการ รับสมัคร นักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2561

http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/96/96.pdf

19 พฤศจิกายน 2560

สอบคัดเลือกรอบแรก ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เวลา  09.00-11.30  วิชาคณิตศาสตร์

เวลา 13.00-15.30  วิชาวิทยาศาสตร์

22 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

http://technopolis.sut.ac.th/sus/main/

6 - 7 มกราคม 2561

สอบคัดเลือกรอบสอง ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง

(จำนวนผู้สอบผ่าน 60 คน )

ประมาณ มีนาคม 2561

รายงานตัว และทำสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาสุรนารี

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
การสมัครสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
     - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท
     - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง คนละ 700 บาท
       (กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน)