การรับสมัคร >> กำหนดการและค่าธรรมเนียม


กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกนักเรียน โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2562

1 - 31 สิงหาคม 2561

เปิดรับสมัคร ทางออนไลน์ "เท่านั้น"

โดยในปีการศึกษา 2561 มี 4 ห้องเรียน แบ่งเป็น 2 คู่โรงเรียนดังนี้
1. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คู่กับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (เปิดรับ 2 ห้องเรียน)
Link ในการสมัคร >>> https://apply.mwit.ac.th/sus/
- รอบเเรกคัดนักเรียน 250 คน
- รอบสองคัดนักเรียน 60 คน 
ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร : https://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv&sc=sus
 
2. โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คู่กับโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (เปิดรับ 2 ห้องเรียน) 
Link ในการสมัคร >>> https://apply.mwit.ac.th/surawiwats/
- รอบเเรกคัดนักเรียน 250 คน
- รอบสองคัดนักเรียน 60 คน
ตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร : https://apply.mwit.ac.th/user/signin.php?md=vmv&sc=sus

ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร : 

ประกาศระเบียบการ รับสมัคร นักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562

18 พฤศจิกายน 2561

สอบคัดเลือกรอบแรก ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
09.00-11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13.00 - 15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

20 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ทางเว็บไซต์ของโครงการฯ http://technopolis.sut.ac.th/sus/main/

- โครงการ วมว. คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จำนวนผู้สอบผ่าน 250 คน

- โครงการ วมว. คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  จำนวนผู้สอบผ่าน 250 คน 

19-20 มกราคม 2562

สอบคัดเลือกรอบสอง ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประมาณ กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง  จำนวน 120 คน

- โครงการ วมว. คู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จำนวนผู้สอบผ่าน 60 คน 

- โครงการ วมว. คู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์  จำนวนผู้สอบผ่าน 60 คน 

ประมาณ มีนาคม 2562

รายงานตัว และทำสัญญาการเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาสุรนารี

***หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
การสมัครสอบคัดเลือกมี 2 รอบ นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
     - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท
     - ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง คนละ 700 บาท
       (กรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน)