อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการฯ

อาจารย์ที่ปรีกษานักเรียนประจำโครงการฯ 

หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้