อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการ

คณะกรรมการและบุคลากร>อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการ


อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการ

 

อาจารย์ที่ปรีกษานักเรียนมีหน้าที่ ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข