อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนในโครงการฯ

อาจารย์ที่ปรีกษานักเรียนมีหน้าที่ ดูแลนักเรียนในโครงการให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย ของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข