เกี่ยวกับโครงการ > วิธีการดำเนินการ


 

     

               โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการคัดเลือกรอบสองจากจำนวน 250 คนให้เหลือจำนวน 60 คนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดยศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารีจะมี 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน โดยถือเป็นนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนประจำหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบเช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนที่พัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากโครงการฯ จนจบหลักสูตร