เกี่ยวกับโครงการ > วิธีการดำเนินการ


 

     

 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมกับ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษา
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
นั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการคัดเลือกรอบสองจากจำนวน 200 คน
ให้เหลือจำนวน 60 คนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดยศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
จะมี 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน โดยถือเป็นนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนประจำหอพัก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่โดยนักเรียน
จะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบเช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
ที่พัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากโครงการฯ จนจบหลักสูตร