เกี่ยวกับโครงการ >> วิธีการดำเนินการ

          ปัจจุบันโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ศูนย์เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ 2 คู่โรงเรียน คือ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มีการดำเนินการคัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรกจากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการคัดเลือกรอบสอง ให้เหลือจำนวน 60 คนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดย ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรีนารีจะมี 3 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน โดยแบ่งเป็นคู่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 ห้องเรียน และคู่โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 1 ห้องเรียน โดยนักเรียนในโครงการฯ จะต้องประจำหอพักในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบเช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนที่พัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจากโครงการฯ จนจบหลักสูตร