เกี่ยวกับโครงการ > วิธีการดำเนินการ


วิธีการดำเนินการ
    โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย มีการดำเนินการ
คัดเลือกโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกรอบแรก
จากนักเรียนทั่วประเทศที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จากนั้นส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการคัดเลือกรอบสองจากจำนวน 100 คนให้เหลือจำนวน 30 คน
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการฯ โดยถือเป็นนักเรียนในสังกัดของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย และเป็นนักเรียนประจำหอพัก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษา
เต็มรูปแบบ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ที่พัก กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ประจำเดือนจากโครงการฯจนจบหลักสูตร